Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost anyrent.one s.r.o., se sídlem Hládkov 920/12, Střešovice, 169 00 Praha 6, IČ: 08684936, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 323215 (dále jen „Poskytovatel“) tímto zveřejňuje zásady ochrany osobních údajů, které se uplatní na jakékoliv využívání platformy Anyrent, dostupné na internetové adrese https://anyrent.cz/ (dále jen „Stránky“ a „Platforma Anyrent“), ze strany uživatele platformy – nájemce (dále jen „Uživatel“ nebo „Nájemce“).

Prostřednictvím Platformy Anyrent mohou Poskytovatel a půjčovny sportovního vybavení (dále jen „Půjčovny“) v rámci své podnikatelské činnosti nabízet svůj inventář k objednání, pronájmu a rezervaci (dále jen „Služby“)a Uživatelé mohou vyhledávat, rezervovat a pronajmout sportovní vybavení (dále jen „Zboží“).

Zásady a podmínky ochrany osobních údajů

Poskytovatel v postavení správce osobních údajů zpracovává osobní údaje sdělené mu Nájemcem (zejména při registraci na Stránkách a při uzavírání Smlouvy). Poskytovatel zpracovává veškeré Nájemcem sdělené údaje, konkrétně: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa.

Osobní údaje Nájemcem budou zpracovány za účelem plnění Smlouvy, její evidence a případného budoucího vymáhání právních nároků Poskytovatele. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu trvání promlčecí doby případných nároků Poskytovatele a/nebo Nájemce vzniklých za dobu trvání Smlouvy, popř. po dobu řízení o takovém nároku, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování Smlouvy po dobu delší.

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění Smlouvy a oprávněné zájmy Poskytovatele (vymáhání právních nároků, rozesílání obchodních sdělení).

Udělil-li Nájemce souhlas s využitím jeho e-mailové adresy a telefonního čísla pro marketingové účely, budou tyto údaje ze strany Poskytovatele dále zpracovány za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení („Souhlas pro marketingové účely“), a to po dobu 3 let od udělení souhlasu anebo do odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, v závislosti na tom, která z těchto skutečností nastane dříve.

Vytvoří-li si Nájemce u Poskytovatele uživatelský účet dojde ke zpracování osobních údajů Nájemce v rozsahu nezbytném pro poskytnutí všech funkcí platformy Anyrent pro registrované uživatele. Zpracovávané osobní údaje se liší v závislosti na tom, jaké osobní údaje uložíte při vytváření a správě uživatelského účtu. Zpravidla se bude jednat o uživatelské jméno, kontaktní údaje, informace o uživatelském účtu a identifikační údaje. Právním základem zpracování osobních údajů je v tomto případě plnění smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje, že bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů provádí Pronajímatel samostatně nebo prostřednictvím zpracovatelů osobních údajů, zejména se jedná o:

 • poskytovatele marketingových služeb
 • řidiče využívané pro doručování Zboží
 • poskytovatele příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.

Osobní údaje může Poskytovatel převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (tedy mimo EU) nebo mezinárodním organizacím.

K ochraně osobních údajů využije Poskytovatel všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

Poskytovatel dále předává osobní údaje Půjčovnám, jestliže jsou Půjčovny pronajímatelem Zboží a Nájemce s nimi uzavírá Smlouvu prostřednictvím Poskytovatele. Informace o ochraně osobních údajů nalezne Nájemce na internetových stránkách jednotlivých Půjčoven.

V případě, že má Nájemce jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Poskytovatele kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@anyrent.cz

Nájemce má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:

 • požadovat po Poskytovateli informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, 
 • vyžádat si u Poskytovatele přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, 
 • požadovat po Poskytovateli výmaz osobních údajů, jsou-li splněny zákonné podmínky  na přenositelnost údajů k jinému subjektu, 
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 
 • vznést námitku u Poskytovatele ohledně zpracování jeho osobních údajů, 
 • podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, zpravidla Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

K automatizovanému rozhodování, včetně profilování ohledně osobních údajů nedochází.

Přehled technologického zpracování osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů:

Webové stránky a tvorba souborů protokolu (tzv. log files)

Po každém přístupu na naše webové stránky naše systémy automaticky evidují data a informace, které posílá počítačový systém, z kterého byly webové stránky spuštěny. Jedná se o následující data:

Rozsah zpracování dat:

 • Informace o typu používaného internetového prohlížeče včetně jeho verze,
 • Operační systém zařízení, který spouští webovou stránku,
 • IP adresa zařízení, která spouští webovou stránku,
 • Datum a čas přístupu
 • Webové stránky a webové zdroje (fotografie, schémata, soubory a další obsah webové stránky), z kterých systém spustil naší webovou stránku,
 • Webové stránky, z kterých systém uživatele spouští naší webovou stránku (referrer tracking).

Výše uvedené údaje naše systémy evidují prostřednictvím souborů protokolu (log files), které následně ukládají do našich úložišť. Přiřazování těchto dat k dalším elektronicky zpracovávaným osobním údajům neprobíhá, z tohoto důvodu také neprobíhá žádná identifikace jednotlivých návštěvníků naší webové stránky.

Záznam dat do protokolu (logging) probíhá za účelem zajištění kompatibility naší webové stránky pro všechny návštěvníky, pokud to je možné, a za účelem prevence zneužití obsahu naší webové stránky a k odstraňování provozních poruch. Za tímto účelem je nutné zaznamenávat do protokolu (logging) technické údaje zařízení, které si spuštění naší webové stránky vyžádalo, abychom mohli co nejdříve reagovat na chyby zobrazení, kybernetické útoky na naše IT systémy a/nebo chyby funkčnosti naší webové stránky. Kromě toho nám tato data slouží k optimalizaci naší webové stránky a k všeobecnému zajištění bezpečnosti našich informačně technických systémů.

Doba trvání uložení v datových úložištích
Výše uvedená technická data odstraňujeme z našich datových úložišť, jakmile nejsou zapotřebí, a to za účelem zajištění kompatibility naší internetové stránky pro všechny návštěvníky, a to nejpozději 3 měsíce po spuštění naší webové stránky na jejich zařízení.

Při spuštění této webové stránky nebo stahování jednotlivých souborů náš systém zpracovává a do datových úložišť ukládá následující osobní údaje: IP adresu, webovou stránku – zdroj stahovaného souboru, název tohoto souboru, datum a čas spuštění webové stránky, objem datového přenosu a systémové hlášení o úspěšnosti systémového spuštění webové stránky (tzv. webový seznam o záznamu protokolu (web log)). Výše uvedená data používáme výhradně v nepersonalizované formě za účelem statistického vyhodnocování a neustále probíhajícího zdokonalování našeho internetového obsahu.

Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stránek Anyrent používáme tzv. webtrackery:

Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Webová stránka používá služby pro webtracking od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen: „Google Googleadservices“ / „Google AdWords Conversion“ / „Google Dynamic Remarketing“). Služby Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing používají v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště Vašeho počítače a slouží k analýze toho, jak používáte naši webovou stránku a jaký její obsah procházíte (tzv. webtracking). Analýzu používání internetu na základě služeb Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing používáme za účelem průběžné optimalizace obsahu a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k datovému přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, určený k provozu služeb Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing a který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR. Služba Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. www.privacyshield.gov/list)).

K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google, provozující služby Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

Záznamu a předávání svých osobních údajů společnosti Google (především Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování společností Google, můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com ) nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ ve svém internetovém prohlížeči.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu používání internetu (webtracking) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google-Analytics“). Služba Google Analytics používá v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště Vašeho počítače a slouží k analýze toho, jak používáte naši webovou stránku a jaký její obsah procházíte (tzv. webtracking). Analýzu používání internetu na základě služby Google Analytics používáme za účelem průběžné optimalizace obsahu a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA.

Evropská komise došla k závěru, že v USA je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, pokud komerční subjekt, zpracovávající osobní údaje, dodržuje předpisy, uvedené v mezinárodní dohodě US-EU-Privacy-Shield, a proto lze v takových případech přenos dat do USA považovat za přípustný. V důsledku aktivace funkce IP anonymizace, týkající se monitorovacího tracking kódu služby Google Analytics pro tuto webovou stránku, dojde k anonymizaci Vaší IP adresy ze strany společnosti Google před provedením datového přenosu. Tato webová stránka používá monitorovací tracking kód služby Google Analytics, rozšířený o operátor gat._anonymizeIp(); pro anonymizovaný záznam a zpracování IP adres (tzv. IP masking).

Facebook Connect / Login

Tato webová stránka používá službu pro webtracking od společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park, USA (dále jen: „Facebook Connect / Login“). Služba Facebook Connect / Login používá v rámci monitoringu používání internetu tzv. „Cookies“, které se ukládají do datového úložiště Vašeho počítače a slouží k analýze toho, jak používáte naši webovou stránku a jaký její obsah procházíte (tzv. webtracking).

Analýzu používání internetu na základě služby Facebook Connect / Login používáme za účelem průběžné optimalizace obsahu a dostupnosti naší webové stránky. V rámci používání naší webové stránky dochází k datovému přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Facebook, určený k provozu služby Facebook Connect / Login a který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) GDPR.

Služba Facebook Connect / Login získala samostatně certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list ).

K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu Facebook Connect / Login: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Záznamu a předávání svých osobních údajů (především Vaší IP adresy), jakož i jejich zpracování můžete zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů ve svém internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com ) nebo aktivací nastavení „Do Not Track“ ve svém internetovém prohlížeči.

Google Tag Manager

Tato webová stránka používá službu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google Tag Manager“). Google Tag Manager je technickou platformou pro souběžné spouštění a řízení dalších webových služeb a aplikací pro webtracking prostřednictvím takzvaných „tagů“. V této souvislosti služba Google Tag Manager ukládá cookies do počítače uživatelů a analyzuje uživatelské chování při procházením internetem prostřednictvím nástrojů pro webtracking, které také sama spouští (tzv. „webtracking“). Google Tag Manager zobrazuje, sdružuje, ukládá do úložišť a zpracovává data, která jsou předmětem datových přenosů z jednotlivých tagů, v jednotném uživatelském prostředí. „Tagy“, integrované do naší webové stránky, jsou předmětem v samostatné části tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů, týkajících se nástrojů, integrovaných do služby Google Tag Manager, jsou předmětem příslušných částí tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. V rámci používání naší webové stránky dochází v případě aktivní integrace tagů služby Google Tag Manager k datovému přenosu, zpracování a uložení Vašich osobních údajů, zejména Vaší IP adresy včetně uživatelských aktivit na server společnosti Google LCC, který se nenachází na území členských států Evropské Unie, ale např. USA.

Evropská komise došla k závěru, že v USA je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů, pokud komerční subjekt, zpracovávající osobní údaje, dodržuje předpisy, uvedené v mezinárodní dohodě US-EU-Privacy-Shield, a proto lze v takových případech přenos dat do USA považovat za přípustný. Společnost Google LCC splňuje v tomto případě všechny předpoklady. Na jednotlivé webové služby, integrované do služby Google Tag Manager, se vztahují příslušná ustanovení, kterou jsou uvedená v příslušných samostatných částech tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Nástroje pro webtracking, integrované do služby Google Tag Manager, zaručují v důsledku aplikované anonymizace IP adres v rámci spuštěného kódu, že dojde k anonymizaci každé IP adresy, která se stane předmětem datového přenosu, iniciovaného službou Google Tag Manager. Služba Google Tag Manager provádí proto evidenci a zpracování pouze anonymizovaných IP adres (tzv. IP masking).

Integrace externích webových služeb a zpracování osobních údajů mimo území členských států EU

V naší internetové stránce je integrovaný aktivní obsah java skriptů od poskytovatelů třetích stran, tzv. webových služeb. Po spuštění naší internetové stránky získají tyto třetí strany osobní údaje o Vašem používání naší internetové stránky. V tomto případě lze popř. očekávat zpracování dat také mimo území členských států EU. Tomu lze zabránit instalací tzv. blokátoru java skriptů, např. pluginu do internetového prohlížeče „NoScript“ (www.noscript.net) nebo deaktivací java skriptu v používaném internetovém prohlížeči. V důsledku tohoto opatření může dojít k omezení funkčnosti spuštěných a používaných internetových stránek.

Používáme následující externí webové služby:

Google

Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Google. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Google získala certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list). K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti, provozující službu Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Google, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Google APIs

Tato webová stránka používá a načítá službu od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, USA (dále jen „Google Apis“). Tuto službu používáme za účelem zaručení kompletní funkčnosti naší webové stránky. V této souvislosti Váš internetový prohlížeč spustí datový přenos Vašich osobních údajů do systémů služby Google Apis. Právní titul zpracování osobních údajů představuje náš oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění bezchybného provozu naší webové stránky. Služba Google Apis získala certifikaci v rámci dohody o předávání osobních údajů EU US Privacy Shield (viz. https://www.privacyshield.gov/list)).

K smazání osobních údajů z úložišť dochází bezprostředně po naplnění účelu, pro který byly zpracovávány. Další informace o nakládání s osobními údaji, které se staly předmětem předávání, jsou obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti provozující službu Google Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Záznamu svých osobních údajů, jakož i jejich zpracování službou Google Apis, lze zamezit deaktivací spouštění kódů skriptů v internetovém prohlížeči po instalaci blokátoru skriptů (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Plugin sociální sítě „Facebook“

Do naší webové stránky jsme integrovali plugin sociální sítě „Facebook“ provozovaný společností Facebook, Inc., 1601 Willow Road in 94024 Menlo Park, USA („Facebook“). Po spuštění webové stránky s integrovaným pluginem služby Facebook Váš internetový prohlížeč naváže okamžitě přímé datové spojení se serverem společnosti Facebook. Obsah pluginu předává služba Facebook přímo do Vašeho internetového prohlížeče, který se do naší webové stránky pouze integruje. V důsledku integrace společnost Facebook získává informaci, že Váš internetový prohlížeč načetl konkrétní webovou stránku naší online prezentace. To platí také v případě, že žádný profil ve službě Facebook nevlastníte nebo nejste aktuálně připojeni na službu Facebook. Tuto informaci (včetně Vaší IP adresy) Váš internetový prohlížeč odešle přímo na server společnosti Facebook v USA, kde dojde k jejímu uložení do systémů.

Pokud jste přihlášeni do sociální sítě Facebook, může služba Facebook přiřadit návštěvu naší webové stránky bezprostředně k Vašemu profilu v sociální síti Facebook. V případě interakce s tímto pluginem, např. při kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo při zadání komentáře, se tato zadaná informace také odešle přímo na server společnosti Facebook, kde se uloží do systémových úložišť. Kromě toho dojde k zveřejnění těchto informací ve Vašem profilu sociální sítě Facebook, kde se bude zobrazovat Vašim kontaktům, schválených za tímto účelem

Primární účel elektronického zpracování osobních údajů spočívá v umožnění sociální interakce prostřednictvím služby Facebook uživatelům webové stránky a interaktivního provedení naší online prezentace. Rozsah sběru Vámi zadaných osobních údajů, jejich další zpracování a využívání službou Facebook, včetně příslušných práv a možností nastavení k ochraně Vašeho soukromí, je obsahem Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Doba trvání uložení v datových úložištích
Služba Facebook uloží data, relevantní pro plnění této webové služby po dobu, která je pro plnění této služby nutná. Pokud se na tyto osobní údaje vztahují povinnosti jejich archivace v systému, proběhne jejich smazání po uplynutí lhůty, stanovené k jejich zachování.

Pokud si nepřejte, aby se plugin sociální sítě Facebook spouštěl, můžete jeho spuštění zamezit pomocí instalace blokátoru skriptů, tzv. nástroje „NoScript“. Pokud si nepřejte, aby služba Facebook přes naši webovou stránku přiřadila Vámi uvedené osobní údaje k Vašemu osobnímu Facebook profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit ze sociální sítě Facebook. Načítání pluginu služby Facebook lze také zamezit cíleně pomocí tzv. add-onu ve Vašem internetovém prohlížeči.